Homeopathy Courses in Poland

homeopathy education in Poland

HOMEOPATHY IN POLAND

THE LONDON COLLEGE OF HOMEOPATHY

The London College of Homeopathy (LCH UK) zaprasza Cię do wyruszenia w tranformującą podróż do świata Homeopatii. Założona w oparciu o zasady doskonałości w dziedzinie nauki i akademickiej wiedzy, uczelnia LCH UK umożliwia każdej zainteresowanej osobie zagłębienie się w Homeopatię – ogólnie uznany system medycyny alternatywnej.

The London College of Homeopathy (LCH UK) invites you to embark on a transformative journey into the world of homeopathy. Founded on the principles of scientific excellence and academic expertise, LCH UK empowers individuals to delve into this globally recognized system of alternative medicine.

Dlaczego warto wybrać LCH UK?

Why Choose LCH UK?

 • Zawodowa kompetencja: Ucz się od doświadczonych zawodowych homeopatów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach LCH UK.
 • Professional Expertise: Learn from expert homeopathic professionals who bring their wealth of knowledge and experience to the LCH UK.
 • Niezrównana Elastyczność: Korzystaj z wykładów online oraz nagrań, aby dopasować się do swojego własnego stylu nauki i harmonogramu
 • Unparalleled Flexibility: Choose from online and recorded course lectures to fit your unique learning style and schedule.
 • Dogłębna Analiza: Osiągnij wnikliwe zrozumienie Klasycznej Homeopatii, obejmującej materia medica, repertoryzację, analizę przypadków i doświadczenie kliniczne.
 • In-Depth Exploration: Gain a comprehensive understanding of classical homeopathy, covering materia medica, repertorization, case analysis, and clinical exposure.
 • Podejście naukowe: LCH UK integruje w swoim programie nauczania wiedzę opartą o badania i dowody naukowe, zapewniając Ci zrównoważoną i wszechstronną edukację.
 • Scientific Approach: LCH UK integrates evidence-based practices into its curriculum, ensuring you receive a balanced and well-rounded education.
 • Światowa renoma: Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności praktyków homeopatii z całego świata, bazując na akredytacj i uznaniu LCH UK zdobytym w Wielkiej Brytanii.
 • UK based recognition: Become part of a vibrant community of homeopathic practitioners around the world having a UK based accreditation.

Otrzymasz znacznie więcej niż tylko akademickie szkolenie!

We are more than just courses!

LCH UK oferuje środowisko nauczania wraz z profesjonalnym wsparciem, które wykracza poza standardowe metody kształcenia.

LCH UK offers a supportive learning environment that extends beyond conventional lectures.

Korzyści studentów:

Students benefit from:

 • Doświadczenie kliniczne: Nabierz praktycznych umiejętności dzięki praktyce klinicznej, warsztatom i dyskusjom na żywo dotyczącym przypadków.
 • Clinical exposure: Gain hands-on experience through clinical exposure, workshops, and live case discussions.
 • Międzynarodowe możliwości: Poszerzaj swoje horyzonty dzięki Programowi Międzynarodowej Homeopatycznej Praktyki Klinicznej (International Clinical Exposure in Homeopathy: ICEH).
 •  
 • International opportunities: Expand your horizons with the International Clinical Exposure in Homeopathy (ICEH) program.
 • Stałe wsparcie: Korzystaj ze stałego wsparcia i mentoringu doświadczonych członków kadry.
 • Continuous support: Access ongoing guidance and mentorship from experienced faculty members.

Gotowa/y/ by uruchomić swój potencjał?

Ready to Uncover Your Potential?

Niezależnie, czy jesteś zupełnie początkującym czy doświadczonym praktykiem pragnącym podnieść swoje umiejętności, w LCH UK znajdziesz idalny kurs dla siebie. Zapoznaj się z naszą pełną ofertę kursów, skontaktuj się z zespołem rekrutacyjnym i uruchom swój potencjał, aby leczyć siebie i innych korzystając z uzdrawiającej mocy Homeopatii.

Whether you’re a complete beginner or a seasoned practitioner seeking to elevate your skills, LCH UK has the perfect course for you. Explore our diverse course offerings, connect with our knowledgeable admissions team, and unlock your potential to heal yourself and others through the power of homeopathy.

Celem powołania London College of Homeopathy UK, jest stworzenie naukowego, jakościowego, oryginalnego i nowoczesnego systemu edukacji, dzięki któremu Klasyczna Homeopatia może być poprawnie przyswajana i rozpowszechniana na całym świecie oraz praktykowana na wysokim poziomie. Naszej uczelni zlokalizowanej w Anglii, przyznano akredytacje o zasięgu globalnym oraz rozpoznawalność, która obejmuje swym zasięgiem coraz więcej krajów.

As LCH UK School, our aim is to provide a scientific, quality, original and contemporary education system so that Classical Homeopathy can be learned correctly, spread all over the world and applied at high standards. Our school, which is based in England, has very important accreditations all over the world and a recognition that spreads to more and more countries every day.

Co roku miliony ludzi wybierają Homeopatię, aby chronić swoje zdrowie i walczyć z różnymi chorobami. W miarę wzrostu popularności Homeopatii, potrzeba wysokiej jakości edukacji, opartej na dowodach naukowych staje się istotna i pilna. Podążanie drogą Klasycznej Homeopatii jest najlepszym i optymalnym sposobem odzyskania zdrowia. Nauczanie Homeopatii według klasycznego programu, to najwyższy priorytet wszystkich naszych nauczycieli i naszej uczelni.

Every year, millions of people around the world prefer Homeopathy to protect their health and fight various diseases. As homeopathy is known more and more all over the world, the necessity of a quality and scientific education has come to the fore. Following the classical Homeopathy way is the most correct and direct way to healing. Learning homeopathic education with a correct program and Classical school is the top priority of all our teachers and our school.

Kursy opracowane dla Polski

Courses curated for Poland

Okres nauki wynosi 2 lata, a nasi studenci uzyskują rzetelną wiedzę z zakresu nie tylko Homeopatii, ale również Anatomii, Fizjologii, Filozofii Homeopatycznej, Farmacji Homeopatycznej, Materia Medica, Repertorium, Psychologii i wielu innych obszarów…

Our education period is 2 years and our students reinforce their Homeopathy knowledge with Anatomy, Physiology, Homeopathic Philosophy, Homeopathic Pharmacy, Materia Medica, Repertory, Psychology and much more.

Wszyscy nasi wykładowcy to godni zaufania eksperci, którzy podążają śladami Mistrza Dr. Hahnemanna oraz Klasycznej Homeopatii, pracując z entuzjazmem i poświęceniem dla szerzenia dobrego imienia Homeopatii w swoim kraju, niesienia pomocy pacjentom i rzetelnego szkolenia świadomych praktyków.

All of our instructors are esteemed experts who have adopted the motto of following in the footsteps of our Master Dr. Hahnemann and Classical Homeopathy, and work with enthusiasm and love for the recognition of Homeopathy in our country, the healing of patients and the training of conscious practitioners.

Zajęcia odbywają się online przez jeden weekend w miesiącu i trwają od 09:00 rano do 17:00.

Classes are held online on one weekend a month and last from 09:00 in the morning until 17:00 in the evening in your local time.

Materiały żródłowe dostarczane są w języku agielskim, natomiast sesje online są dwujęzyczne, czyli będą tłumaczone na język polski lub prowadzone w języku polskim.

The language of course is English but the online sessions are bilingual ie they will be translated simultaneously in Polish.

Skontaktuj się z nami:

Contact us at

Zapytania dotyczące kursów, opłat i innych powiązanych kwestii prosimy kierować do:

Course, fee and other related queries may be sent to

Mgr Malgorzaty Orszańskiej – Koordynatora Krajowego w Polsce

Email: promedicum@lchomeopathy.com / courses@lchomeopathy.com

WYŚLIJ SWOJĄ APLIKACJĘ NIEZWŁOCZNIE korzystając z linku APPLY NOW at link

https://bit.ly/poland-lch

  This website uses cookies. Cookies remember you so we can give you a better online experience. Learn more I accept I refuse